PRINCE SAUD BIN JALAWI STADIUM AL-KHOBAR (KHOBAR)

Al-Thuqbah
1983