Nizhny Novgorod

Transfers Nizhny Novgorod 2021/2022

  • Russland
  • Zugänge Gesamt 822 Tsd.€ Anzahl der Spieler 22 Ablöse pro Spieler 37.4 Tsd.€
  • Transferbilanz -797 Tsd.€
  • Abgänge Gesamt 25 Tsd.€ Anzahl der Spieler 17 Ablöse pro Spieler 1.5 Tsd.€