Matsumoto Yamaga FC

Startelf Matsumoto

  • Wettbewerb:
  • J1 League
  • System:
  • 3-5-2 (4)
  • 3-1-4-2 (1)
  • 3-4-3 (1)

J1 League - 3-5-2 (4)

1 T. Morita
41 H. Mizumoto
4 M. Iida
31 Y. Hashiuchi
42 R. Takahashi
20 T. Sugimoto
6 I. Fujita
47 Y. Iwakami
3 H. Tanaka
11 R. Nagai
25 Y. Machida

J1 League - 3-1-4-2 (1)

1 T. Morita
41 H. Mizumoto
4 M. Iida
31 Y. Hashiuchi
6 I. Fujita
42 R. Takahashi
47 Y. Iwakami
20 T. Sugimoto
14 Paulinho
13 K. Nakami
11 R. Nagai

J1 League - 3-4-3 (1)

1 T. Morita
41 H. Mizumoto
4 M. Iida
31 Y. Hashiuchi
42 R. Takahashi
6 I. Fujita
25 Y. Machida
47 Y. Iwakami
8 Serginho
11 R. Nagai
20 T. Sugimoto