Esbjerg fB

Esbjerg fB

Startelf Esbjerg

 • Wettbewerb:
 • Superliga
 • System:
 • 4-3-3 (11)
 • 4-4-2 (6)
 • 4-2-3-1 (4)
 • 4-1-2-1-2 (3)
 • 4-5-1 (3)
 • 4-3-1-2 (1)
 • 4-4-1-1 (1)
 • 5-3-2 (1)

Superliga - 4-3-3 (11)

16 J. Højbjerg
14 J. Lauridsen
5 M. Halsti
8 R. Austin
40 D. Anyembe
7 J. Kauko
6 L. Parunashvili
38 J. Sørensen
11 P. Soiri
23 Y. Yakovenko
26 Mathias Kristensen

Superliga - 4-4-2 (6)

16 J. Højbjerg
14 J. Lauridsen
25 J. Brinch
8 R. Austin
40 D. Anyembe
7 J. Kauko
6 L. Parunashvili
38 J. Sørensen
26 Mathias Kristensen
10 M. Dauda
23 Y. Yakovenko

Superliga - 4-2-3-1 (4)

1 V. Mannone
17 K. Conboy
20 S. Reese
8 R. Austin
40 D. Anyembe
6 L. Parunashvili
38 J. Sørensen
10 M. Dauda
7 J. Kauko
12 R. Kurzawa
23 Y. Yakovenko

Superliga - 4-1-2-1-2 (3)

1 V. Mannone
17 K. Conboy
20 S. Reese
8 R. Austin
25 J. Brinch
6 L. Parunashvili
12 R. Kurzawa
38 J. Sørensen
7 J. Kauko
23 Y. Yakovenko
10 M. Dauda

Superliga - 4-5-1 (3)

16 J. Højbjerg
14 J. Lauridsen
5 M. Halsti
25 J. Brinch
40 D. Anyembe
11 P. Soiri
6 L. Parunashvili
7 J. Kauko
38 J. Sørensen
26 Mathias Kristensen
9 A. Petre

Superliga - 4-3-1-2 (1)

1 V. Mannone
25 J. Brinch
20 S. Reese
8 R. Austin
40 D. Anyembe
12 R. Kurzawa
6 L. Parunashvili
38 J. Sørensen
7 J. Kauko
11 P. Soiri
23 Y. Yakovenko

Superliga - 4-4-1-1 (1)

16 J. Højbjerg
14 J. Lauridsen
5 M. Halsti
8 R. Austin
40 D. Anyembe
11 P. Soiri
6 L. Parunashvili
38 J. Sørensen
26 Mathias Kristensen
7 J. Kauko
23 Y. Yakovenko

Superliga - 5-3-2 (1)

16 J. Højbjerg
5 M. Halsti
8 R. Austin
25 J. Brinch
14 J. Lauridsen
40 D. Anyembe
38 J. Sørensen
6 L. Parunashvili
7 J. Kauko
11 P. Soiri
9 A. Petre

Titel